Посочените по-долу договорни клаузи уреждат условията и реда за използване на електронен магазин, достъпен на Интернет страница https://gebov.bg/ (наричан по-долу “ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”, “ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН”, “ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН”), независимо от техническите средства, чрез които се осъществява достъпът до посочената Интернет страница.

Тези договорни клаузи представляват общите условия на договорите с предмет покупко-продажба на стоки и извършване на услуги между “ГЕБОВ КЪМПАНИ” ЕООД  (наричано по-долу “ДОСТАВЧИК”, “ДОСТАВЧИКЪТ”, “ДОСТАВЧИКА”), от една страна, и лицето (физическо или юридическо), което е заявило закупуването на стоки и/или извършването на услуги чрез електронен магазин, достъпен на Интернет страница https://gebov.bg/, и се е съгласило с тези общи условия (наричано по-долу “ПОТРЕБИТЕЛ”, “ПОТРЕБИТЕЛЯТ”, “ПОТРЕБИТЕЛЯ”), от друга страна.

  1. I. ДЕФИНИЦИИ.

Чл. 1. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН, ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН) е софтуер по смисъла на параграф 87 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност, съхраняван и функциониращ чрез Интернет страницата https://gebov.bg/.

Чл. 2. ДОСТАВЧИК (ДОСТАВЧИКЪТ, ДОСТАВЧИКА) е търговецът, който предоставя за продажба стоки и предлага извършването на услуги чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, а именно “ГЕБОВ КЪМПАНИ” ЕООД.

Чл. 3. ПОТРЕБИТЕЛ (ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ПОТРЕБИТЕЛЯ) е лицето (физическо или юридическо), което е сключило договор за закупуването на стоки и/или получаването на услуги чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и се е съгласило с настоящите общи условия.

Чл. 4. ПОЛУЧАТЕЛ (ПОЛУЧАТЕЛЯТ, ПОЛУЧАТЕЛЯ) е лицето (физическо или юридическо), което е определено от ПОТРЕБИТЕЛЯ фактически да получи стоките и/или услугите, за които е сключен договор за покупко-продажба на стоки или извършване на услуги чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА. ПОЛУЧАТЕЛЯТ може да бъде и същото лице като ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 5. КОЛИЧКА (КОЛИЧКАТА) е част от софтуера по смисъла на параграф 87 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност, чрез която се осъществява включването или изключването на стоки и/или услуги в предмета на договорите за покупко-продажба на стоки и извършване на услуги между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 6. (1) ПРОДАЖНА ЦЕНА (ПРОДАЖНАТА ЦЕНА) е цената на стоката или услугата, предлагана за продажба или извършване от ДОСТАВЧИКА, която включва единствено паричната сума в български лева, която се дължи от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за заплащане на стоката или услугата.

(2) В тази парична сума е включен ДДС. В тази сума не са включени допълнителни разходи по доставката на стоката или услугата. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя информация за размера на тези допълнителни разходи на ПОТРЕБИТЕЛЯ преди сключването на договора за покупко-продажба на стока или извършване на услуга по ясен и достъпен начин чрез интерфейса на Интернет страницата https://gebov.bg/ .

(3) В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ избере да заплати ПРОДАЖНАТА ЦЕНА чрез валута, различна от български лева, чрез избрания от него метод на плащане, дължимите комисиони и други разходи за конвертирането на валутата в българския лева, са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 7. ДАННИ ЗА ИЗПРАЩАЧА (ДАННИТЕ ЗА ИЗПРАЩАЧА) представляват следната информация относно ПОТРЕБИТЕЛЯ, която е необходима за изпълнение на договора с ДОСТАВЧИКА и без предоставянето на която последният е в невъзможност да достави стоката или да извърши услугата: първо име и фамилия на физическо лице или фирма (наименование) на юридическо лице; МОЛ на юридическо лице; ЕИК/БУЛСТАТ/ИН на юридическо лице; адрес по регистрация на юридическо лице; адрес на електронна поща (имейл адрес). При сключването на договора с ДОСТАВЧИКА ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да предостави и информация относно телефонния си номер и номера на регистрацията си по ЗДДС (където е приложимо) по своя преценка, в който случай тази информация попада в обхвата на ДАННИТЕ ЗА ИЗПРАЩАЦА.

ЧЛ. 8. ДАННИ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ (ДАННИТЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ) представляват следната информация относно ПОЛУЧАТЕЛЯ, която е необходима за изпълнение на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА и без предоставянето на която последният е в невъзможност да достави стоката или да извърши услугата: първо име и фамилия на физическо лице или фирма (наименование) на юридическо лице; телефонен номер; адрес – област, град, пощенски код, улица и номер на улицата; адрес на електронна поща (имейл адрес).

  1. II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА.

Чл. 9. С настоящите общи условия, както и по достъпен начин чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, в изпълнение на задълженията си по Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите,  ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ следните данни:

(1) Име на доставчика: “ГЕБОВ КЪМПАНИ” ЕООД.

(2) Седалище и адрес на управление: гр. Перник, махала ЗАРИНА № 218, п.к. 2300.

(3) Адрес на упражняване на дейността (физически търговски обект): гр. София, бул. “Княз Александър Дондуков” № 29, п.к. 1000.

(4) Данни за осъществяване на пряка и навременна връзка с ДОСТАВЧИКА:

– адрес за кореспонденция: гр. София, бул. “Княз Александър Дондуков” № 29, п.к. 1000.

– телефонен номер за връзка: ……………………………;

– адрес на електронна поща: admin@gebov.bg.

(5) Единен идентификационен номер на ДОСТАВЧИКА, под който той е вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията: 205631295.

(6) Номер на регистрация на ДОСТАВЧИКА по ЗДДС: BG205631295.

III. РЕД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

III.I. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН ОТ РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ.

III.II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН ОТ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Чл. 10. С настоящите общи условия, както и по достъпен начин чрез интерфейса на ЕЛЕТРОННИЯ МАГАЗИН, ДОСТАВЧИКЪТ публикува и по този начин предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ следната информация относно предлаганите от него стоки и услуги:

– вид и описание на стоката или услугата.

– примерни фотографски изображения на стоката.

– продажната цена на стоката или услугата.

– информация за начините на плащане и доставка на стоката и/или извършването на услугата.

– цени на допълнителните услуги във връзка с доставката на стоката до ПОТРЕБИТЕЛЯ, които не са част от продажната цена, но са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

– информация относно правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се откаже от договора и условията за упражняването му.

– информация относно условията, при които стоката може да бъде върната.

– всяка друга информация, която ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на ПОТРЕБИТЕЛЯ преди закупуването на стоката от Потребителя.

Чл. 11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да избере една или повече стоки и/или услуги от публикуваните в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, като от всяка стока или услуга може да избере да закупи един или повече броя.

Чл. 12. С натискане на виртуален бутон “КУПИ” от ПОТРЕБИТЕЛЯ за избраната/избраните от него стока/стоки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, стоката/стоките се добавят в КОЛИЧКАТА на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като той има следните възможности:

– да продължи пазаруването в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН като избере друга/други стока/стоки.

– свободно да премахва или добавя стока/стоки в КОЛИЧКАТА, включително да премахне всички стоки, добавени в количката.

– да предприеме действия, насочени към финализиране на поръчката си и към сключване на договор за покупко-продажба на стоките в КОЛИЧКАТА с ДОСТАВЧИКА чрез натискане на бутон “ПОРЪЧКА”.

Чл. 13. С въвеждането на ДАННИТЕ ЗА ИЗПРАЩАЧА и ПОЛУЧАТЕЛЯ чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, избора на начина на доставка и плащане на цената на стоката/стоките и натискане на виртуален бутон “ПОРЪЧАЙ” след запознаване с настоящите общи условия и съответното отбелязване за това, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изразява волята си да сключи договор за покупко-продажба на стоките/услугите, които се намират в КОЛИЧКАТА му към този момент в качеството му на КУПУВАЧ.

Чл. 14. (1) След изпращане на изявлението за сключване на договора по чл. 7 от настоящите общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава на посочения от него адрес на електронна поща (имейл адрес) електронно писмо с потвърждение за получаване на изявлението от страна на ДОСТАВЧИКА. От този момент договорът между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА за покупко-продажба на избраните и поставените в КОЛИЧКАТА стоки се счита за сключен.

(2) Договорът по чл. 13, ал. 1 от настоящите общи условия е действителен единствено и само при условие, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил валидни, верни, пълни и точни данни по чл. 6 и чл. 7 от настоящите общи условия.

Чл. 15. Освен по гореописания начин, а именно – чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, договор за покупко-продажба на стоки и/или извършване на услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА може да бъде сключен и чрез други технологични средства – например, но не само чрез следните канали за комуникация – чрез електронна поща, чрез телефонна връзка или по друг далекосъобщителен канал.

  1. IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА.

Чл. 16.  При спазване на настоящите общи условия ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност да сключва в качеството на КУПУВАЧ договори за покупко-продажба на стоки, публикувани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, както и договори за извършване на услуги от ДОСТАВЧИКА.

Чл. 17. След сключване на договора по чл. 13, ал. 1 от настоящите общи условия ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен срещу заплащането на продажната цена от ПОТРЕБИТЕЛЯ да осигури доставката на избраната/избраните и поръчана/поръчани от ПОТРЕБИТЕЛЯ по реда на Раздел III.II. от настоящите общи условия стока/стоки до посоченото чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН лице, или да я/ги предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ на място във физическия търговски обект по чл. 8, ал. 3 от настоящите общи условия, в предварително уговорен между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ срок.

Чл. 18. ДОСТАВЧИКЪТ има право да публикува в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН примерни фотографски изображения на предлаганите от него за продажба стоки, като си запазва и правото на промени в растения или елементи, които са извън сезон или наличност, без това да се отразява на крайния вид на стоката.

Чл. 19. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да полага грижата на добрия търговец при публикуване и поддръжка на информацията по чл. 10 от настоящите общи условия в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, като се освобождава от отговорност, ако последната не е била актуализирана поради случайно събитие или непреодолима сила – включително, но не само: софтуерни грешки в интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, грешки или прекъсване на услугата за предоставяне на достъп до Интернет страницата от лицето, което го предоставя, и всички други причини и действия, които не са под контрола на ДОСТАВЧИКА и не могат да му се вменят в отговорност.

Чл. 20. ДОСТАВЧИКЪТ има право да публикува на Интернет страницата https://gebov.bg/ хипервръзки (препратки) към други Интернет страници за продажба на стоки и извършване на услуги от свои изпълнители и подизпълнители, както и от трети лица, включително с рекламна цел.

  1. V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 21. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да посочи валидно, точно и вярно данните по чл. 7 и чл. 8 от настоящите общи условия чрез виртуалните формуляри в интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГЗИН или ако това е неприложимо, по друг начин за комуникация от разстояние да ги сведе до знанието на ДОСТАВЧИКА – включително, но не само: чрез изпращане на електронно писмо на посочения електронен адрес на ДОСТАВЧИКА, чрез телефонен разговор със служител или представител на ДОСТАВЧИКА на посочения от последния телефонен номер, и други.

(2) В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по предходната алинея, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от отговорност за неизпълнение на договора за доставка на стоки или извършване на услуги, като не дължи връщане на заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми.

Чл. 22. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати продажната цена на стоката/услугата на ДОСТАВЧИКА, включително да заплати всички допълнителни разходи за доставката на стоката/извършването на услугата, за които получава информация своевременно чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или от служител или представител на ДОСТАВЧИКА.

(2) Заплащането по предходната алинея се извършва по избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин измежду поддържаните от интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН начини, за които ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ информация преди сключването на договора с натискане на виртуален бутон “ПОРЪЧАЙ” от последния

Чл. 23. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по смисъла на чл. 3 от настоящите общи условия, за които според данните, посочени при сключване на договора за покупко-продажба на стоки или извършване на услуги, може да се направи извод, че са потребители и по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние, имат право на отказ от договора по смисъла на чл. 50 от Закона за защита на потребителите, което се изразява в следното:

  1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по смисъла на Закона за защита на потребителите имат право да се откажат от договора за покупко-продажба на стоки с дълготраен характер (последните включват, но не се изчерпват със следните видове стоки: свещи, съдове за цветни аранжировки, саксии, кашпи, други) или извършване на услуги в следния срок:

– при договори за покупко-продажба на стоки с дълготраен характер – в 14-дневен срок от приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от посоченото от последния лице, което следва да получи стоката.

– при договори за извършване на услуги – в 14-дневен срок от сключването на договора – в случаите, в които този срок е по-дълъг от срока за извършване на услугата от ДОСТАВЧИКА. В случаите, в които срокът от датата на сключването на договора до датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ следва да извърши услугата, е по-малък от 14 дни – не по-късно от 3 дни преди деня, в който ДОСТАВЧИКЪТ следва да извърши услугата.

  1. Правото по предходната точка се упражнява от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез изпращане на изявление до ДОСТАВЧИКА по електронна поща на посочения от последния електронен адрес по чл. admin@gebov.bg.
  2. Правото по т. 1 на настоящия член не се прилага при договори за покупко-продажба на стоки с краткотраен характер (последните включват, но не се изчерпват със следните видове стоки: рязан цвят, букети от рязан цвят, аранжировки с рязан цвят, аранжировки с пресни плодове, други) и договори за покупко-продажба на стоки, изработени по индивидуална поръчка и/или индивидуални изисквания на ПОТРЕБИТЕЛЯ. По тези договори ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да откаже поръчката, направена в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в срок от 12 часа. Това право се упражнява от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез изпращане на изявление до ДОСТАВЧИКА по електронна поща на посочения от последния електронен адрес по чл. admin@gebov.bg.

(2) При упражняване на правото на отказ на ПОТРЕБИТЕЛЯ от сключения договор по смисъла на чл. 23, т. 1 от настоящите общи условия в посочените срокове, той може да използва следния формуляр по образец, без това да е задължително условие за валидността на изявлението му да се откаже от договора:

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

——————————————————

* Ненужното се зачертава.

(3) При упражняване на правото на отказ на ПОТРЕБИТЕЛЯ от сключения договор по смисъла на чл. 23, т. 1 от настоящите общи условия в посочените срокове, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ продажна цена в цялост, ако плащането е извършено авансово, или капарото в цялост, ако е заплатено такова. Разходите за първоначалната доставка и връщането на стоката до ДОСТВЧИКА са за сметка на потребителя.

(4) При упражняването на правото на отказ на ПОТРЕБИТЕЛЯ от сключения договор по смисъла на чл. 23, т. 2 от настоящите общи условия в посочените срокове, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ заплатената от него продажна цена в цялост, ако плащането е извършено авансово, или капарото в цялост, ако е заплатено такова.

(4) В случаите на възстановяване на парични суми от ДОСТАВЧИКА на ПОТРЕБИТЕЛЯ по ал. 2 и ал. 3 на настоящия член, ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва на ДОСТАВЧИКА начина, по който желае да му бъдат възстановени паричните суми. Възстановяването се извършва в сроковете за обработка на плащания по съответния начин. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за забавяне или грешки при обработката на плащането от страна на обработващата банкова или финансова институция.

  1. VI. ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКИ, ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ, ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 24. (1) В случай че посоченото от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН лице, което следва да получи стоката на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес, откаже да получи доставената му в срок стока, ДОСТАВЧИКЪТ има право да сложи стоката на съхранение при необходимите за запазването на качествата ѝ условия в рамките на 24 часа от отказа на посоченото от ПОТРЕБИТЕЛЯ лице да получи стоката. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ незабавно уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ (ако последният и посоченото лице, което следва да получи стоката, са различни лица) за отказа от получаване на стоката, както и къде ще се съхранява стоката в посочения в предходното изречение срок.

(2) В случая по предходната алинея ПОТРЕБИТЕЛЯТ или посочено от него на ДОСТАВЧИКА лице има право да получи стоката на място във физическия търговски обект по чл. 9, ал. 3 от настоящите общи условия или да предостави друг адрес, на който да бъде доставена стоката. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ избере стоката да бъде доставена на друг адрес, той посочва нов срок за доставка, като разходите във връзка с доставката на новия адрес са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(3) В случая по ал. 1 на настоящия член ДОСТАВЧИКЪТ не дължи връщане на продажната цена на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Разходите във връзка с доставката на стоката в този случай са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(4) В случаите по ал. 2 на настоящия член ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, ако въпреки осигурените от него в мястото за съхранение условия свежестта на стоките с краткотраен характер (последните включват, но не се изчерпват със следните видове стоки: рязан цвят, букети от рязан цвят, аранжировки с рязан цвят, аранжировки с пресни плодове, други) не се запази изцяло поради забавянето на доставката, причинено от отказ от получаването на стоката, нито е длъжен да заменя цветя или елементи от стоката, които поради независещи от ДОСТАВЧИКА причини не са запазили изцяло свежестта си.

Чл. 25. Ако посоченото от ПОТРЕБИТЕЛЯ лице, което следва да получи стоката, не бъде намерено при опит за доставка на стоката по данните за контакт по чл. 7 и чл. 8 от настоящите общи условия, разпоредбата на чл. 24 се прилага съответно.

Чл. 26. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да върне поръчана от него и доставена в срок стока (да направи рекламация), ако тя не отговаря на описанието, публикувано в ЕЛЕКТРОННИЯ магазин, или има дефект, в следните срокове:

– при стоки с дълготраен характер – 14-дневен срок от получаването им.

– при стоки с краткотраен характер – 24-часов срок от получаването им.

(2) В случаите по предходната алинея връщането се осъществява чрез услугите на куриер или лично от ПОТРЕБИТЕЛЯ или избрано от него лице на място във физическия търговски обект по чл. 9, ал. 3 от настоящите общи условия. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ избере да ангажира услугите на куриер, разходите за връщането на стоката по смисъла на предходната алинея се поемат от ДОСТАВЧИКА.

(3) В случаите по ал. 1 от настоящия член ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ продажната цена в цялост след като получи обратно рекламираната стока. Разходите за първоначалната доставка остават за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(4) При възстановяване на парични суми от ДОСТАВЧИКА на ПОТРЕБИТЕЛЯ по предходните алинеи разпоредбата на чл. 23, ал. 4 от настоящите общи условия се прилага съответно.

Чл. 27. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за забавяния на доставките в следствие на случайно събитие или непреодолима сила (изразяващи се в следното, но неизчерпващи се с него: природни бедствия, извънредно положение или обстановка, забавяния в логистиката на обслужващ ДОСТАВЧИКА куриер, неверни данни за доставка или случаи, в които посоченото от ПОТРЕБИТЕЛЯ лице, което следва да получи стоката, не е намерено на адреса).

VII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

Чл. 28. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с факта, че цялото съдържание на Интернет страницата https://gebov.bg/ (включително всички наименования, графики, изображения, снимков материал, публикувани на същата) са собственост на ДОСТАВЧИКА и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да сваля, записва, копира, редактира, видоизменя или препубликува по какъвто и да е начин съдържанието на Интернет страницата https://gebov.bg/ или отделни нейни елементи, освен с посочване на източника и упоменаване на авторските права на ДОСТАВЧИКА върху това съдържание.

Чл. 29. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да променя, адаптира, превежда, изготвя производни копия, декомпилира, конструира обратно, разглобява или по друг начин се опитва да получи изходния код на Интернет страницата https://gebov.bg/, софтуер, документи или търговска информация, свързани с нея, както и да създава или да се опитва да създава заместители на услуги и продукти чрез използването на достъпа до Интернет страницата https://gebov.bg/.

Чл. 30. ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи да обезщети ДОСТАВЧИКА и всички лица, които са понесли вреди или са пропуснали ползи във връзка с нарушение на забраните по чл. 28 и чл. 29 от настоящите общи условия, по общия ред съгласно действащото българско законодателство.

VIII. ВРЪЗКИ.

Чл. 31. ДОСТАВЧИКЪТ не е прегледал всички Интернет страници, свързани с Интернет страницата https://gebov.bg/, и не носи отговорност за съдържанието на нито един от тези свързани Интернет страници.

  1. ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ.

Чл. 32. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за печатни грешки или грешки при визуализация на съдържанието на Интернет страницата https://gebov.bg/.

  1. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

Чл. 33. ДОСТАВЧИКЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларират, че евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия не води до недействителност на целия договор.

Чл. 34. За неуредените в настоящите общи условия и индивидуалните договори за покупко-продажба на стоки и/или извършване на услуги между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ въпроси, се прилагат действащото законодателство на Република България.

Чл. 35. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани доброволно между страните чрез взаимни отстъпки, а ако това се окаже невъзможно – от компетентния български съд или ако е приложимо – по процедурите на Закона за защита на потребителите.

Чл. 36. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на 12.02.2021г.